תקנון התחרות  

תקנון התחרות

 
 
מערכת נענע 10

תקנון תחרות קרב המתכונים של התוכנית "קרב סכינים"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון מבצע "תחרות המתכונים של קרב סכינים עונה שנייה"

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בכל אחד מן השבועות בתקופה שמיום 5 למרץ 2008 ועד ליום 2 ביולי 2008 ובכפוף לשינוי לוח המשדרים של ערוץ 10(להלן: "תקופת התחרות") , תחרות מתכונים שבועית בנושא מסוים (להלן: "התחרות השבועית") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, והכל כמפורט להלן בתקנון זה.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות במבצע

א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, למעט עובדי החברה ובני משפחותיהם.

ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם בנענע 10- בעמוד הזה. (להלן: "טופס ההשתתפות").

ג. הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, עיר מגורים, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ד. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף לשלוח את המתכון שלו בכדי שישתתף בתחרות השבועית הרלוונטית לאותו יום שבו נשלח המתכון. ניתן לשלוח מתכון לכל תחרות שבועית כל עוד היא מתפרסמת בנענע 10. על המתכון לעמוד בקריטריונים כדלקמן: (1) המתכון מתאים לנושא התחרות השבועית המתפרסמת בנענע 10 באותו יום בו נשלח; (2) המתכון הוא בפורמט טקסט- וורד וגודל הקובץ אינו עולה על 100 קילובייט. (3) המתכון הינו מתכון שנוצר על ידי שולחו, וכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים במתכון שייכות לו. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח מתכונים המפרים כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומם יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק מתכונים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת.

ה. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

ו. משלוח המתכונים יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההשתתפות.

ז. האחריות לשליחתם התקינה של המתכונים לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין מתכונים שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק מתכונים תקינים ומלאים שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. מתכונים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות במבצע.

ח. מובהר כי החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה המוחלט, מתכונים ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

ט. עד יום חמישי בשבוע, במהלך תקופת המבצע, תפרסם החברה, בנענע 10 עד השעה 23:30, תחרות שבועית חדשה בנושא חדש. כל גולש אשר ימלא כנדרש את טופס ההשתתפות ויצרף את המתכון כנדרש בתקנון זה, יוכל להשתתף בתחרות השבועית, כל עוד היא מתפרסמת בנענע 10.

י. כל תחרות שבועית תסתיים בכל יום ג (שלישי) בשבוע, במהלך תקופת המבצע בשעה 16:00.

יא. במשלוח המתכון נותן בזאת המשתתף לחברה זכויות שימוש בלעדיות ובלתי מוגבלות במתכון, לרבות בכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים במתכון ו/או בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך. המשתתף מוותר עם הגשת מועמדותו בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו בקשר עם המתכון בהתאם לתקנון זה, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות מממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את המתכון ולעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש לצורכי פרסום ושיווק.


3. בחירת הזוכים

א. עם סיום כל תחרות שבועית, החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים באותה תחרות שבועית, וצוות שופטים מיוחד מטעם החברה (להלן: "צוות השופטים"), יבדוק כל מתכון המתחרה באותה תחרות שבועית, ויבחר את הזוכה באותה תחרות שבועית. מובהר כי לצוות השופטים יהא שיקול דעת מלא בבחירת הזוכים, וכי לא יהא עליו לנמק החלטתו.

ב. בכל יום ד' (רביעי) בשבוע, שלאחר הסרת כל תחרות שבועית בתקופת המבצע, בשעה 21:00, תכריז החברה בנענע 10 על המשתתף שמתכונו זכה באותה תחרות שבועית (להלן: "הזוכה"/"הזוכים"), ומתכוניהם של הזוכים יועלו ויוצגו בדף זה. כמו כן, החברה תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה.

ג. תוצאות התחרויות השבועיות, כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

3. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. הפרס לכל אחד מן הזוכים בתחרויות השבועיות יכלול חבילת מתנות כדלקמן:

1. חופשה זוגית בצימר בגליל מתנת "פרי בראשית", שני לילות בבקתות סקנדינביות בקיבוץ אורטל כולל ארוחת בוקר. למימוש לתקופה של שנה מיום הזכייה, באמצעות שובר שיישלח לזוכים, ובהתאם לתנאי המימוש שיפורטו על גביו - תקף לאמצע שבוע לא כולל ימי שישי שבת, יולי אוגוסט וחגי ישראל.
2. סדנת בישול לבחירה ממגוון סדנאות הבישול והאפייה המתקיימות באקדמיה לבישול "קנווד לגעת באוכל" – למימוש עד ליום 31.12.08, באמצעות שובר שיישלח לזוכים, ובהתאם לתנאי המימוש שיפורטו על גביו.
3. יום פינוק במלונות הולידי אין מתנת רשת מלונות הולידי אין. הפרס כולל כניסה לספא המלון + ארוחת בוקר. יש לתאם את יום הפינוק כשבוע מראש על בסיס מקום פנוי. ניתן למימוש בכל ימות השבוע למעט עונות שיא וחגים. למימוש עד לשישה חודשים מיום הזכיה, באמצעות שובר שיישלח לזוכים, ובהתאם לתנאי המימוש שיפורטו על גביו.
4. מארז של 5 בקבוקי יין "רזרב" אדומים מתנת יקבי ברקן.
5. סט סכינים מקצועי למטבח, הכולל 5 סכינים, מתנת חברת מילניום.
6. סט סכו"ם מלא מתנת חברת מיסטרל.

ב. חברת מדיו האחראית על הפרסים במבצע זה, תשלח אל כל אחד מן הזוכים את הפרס, הכולל את כל חבילת המתנות המפורטת לעיל, באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת מדיו לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה הבלעדית של חברת מדיו, וכי החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין הקשור בכך.

ד. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

ה. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.

ו. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

4. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות, וכן את המתכונים ששלחו, במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במתכונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים להצטלם לצורך פעולות פרסום ושיווק מטעמה. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה.

5. אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות.

6. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח החברה ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף במבצע.

ד. למרות זכותה של החברה שלא לפרסם ו/או להסיר מתכונים המפרים תקנון זה, החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על המתכונים בנענע 10. כמו-כן, מובהר כי גם אם תבדוק החברה את המתכונים, היא אינה מתחייבת כי תזהה מתכונים המפרים תקנון זה ו/או כי תספיק להוריד אותם מנענע 10 לפני שייחשף בפני משתמשי נענע 10 ו/או בכלל. החברה אינה אחראית בגין פרסום מתכונים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום מתכונים כאמור.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ח. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ט. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

י. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

יא. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

יב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

יג. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יד. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

טו. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם החידון, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

טז. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by